Wesprzyj Nas

UTRM to ma­ga­zyn bezpłatny i ta­ko­wy po­zo­sta­nie, ale nie­ste­ty nie da się go wy­da­wać bez pieniędzy. Dla­te­go za­bie­ga­my o re­klamę w na­szym miesięczni­ku. Chce­my jed­nakże za­cho­wać nie­za­leżność i uczci­wość wobec Was, czy­tel­ników. Nie znaj­dzie­cie więc u nas ar­ty­kułów z kryp­to­re­klamą, ku­po­wa­nych testów, lo­ko­wa­nia pro­duktów. Sprzęt, który te­stu­je­my i o którym potem pi­sze­my ku­pu­je­my za własne pieniądze. Będzie nam oczy­wiście łatwiej pra­co­wać i przy­go­to­wy­wać dla Was dobre tek­sty, mając na to więcej pieniędzy, dla­te­go po­sta­no­wi­liśmy zwrócić się do Was o pomoc. Jeśli macie ochotę, wi­dzi­cie taką wewnętrzną po­trzebę oraz luz w port­fe­lu (to szczególnie ważne, nie za­bie­raj­cie dziec­ku, psu czy kotu) wes­przyj­cie nas. Pieniądze wydamy na:

  • pa­li­wo do sa­mo­cho­du, by być tam, gdzie coś cie­ka­we­go się dzie­je, by roz­ma­wiać z tymi, którzy mają coś cie­ka­we­go do po­wie­dze­nia, by robić zdjęcia i kręcić filmy, które później Wam pokażemy.
  • dobre tek­sty od do­brych autorów
  • opłaty związane z utrzy­ma­niem ma­ga­zy­nu, ser­we­ry, apli­ka­cje etc., czyli spra­wy tech­nicz­ne, bez których nie da się ist­nieć w sieci.
  • dobre zdjęcia, gra­fi­ki i opiekę gra­fi­ka

Zatem jeśli chce­cie, wes­przyj­cie nas:
Mar­cin Ki­jow­ski
Nr konta: 71 1140 2017 0000 4102 0293 2119

Pin It on Pinterest

Share This